Privacyverklaring

Voor leerverhalen .nl is de privacy van de deelnemers belangrijk. Daarom gaan wij zorgvuldig om met je persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van de overeenkomst. In deze privacyverklaring lees je meer over de manier waarop we je persoonsgegevens verzamelen en hoe we daarmee omgaan. Wij verwerken en beveiligen je persoonsgegevens zo zorgvuldig mogelijk volgens de wet algemene verordening gegevensverwerking en andere geldende wet- en regelgeving.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Dat is De betekenisvolle school. Mocht je een vraag hebben over privacywetgeving of over de uitoefening van je rechten dan kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via het contactformulier op de website leerverhalen.nl.

Waarvoor verwerken wij je persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van deelnemers in het kader van de overeenkomsten voor de leertrajecten van leerverhalen.nl, de toegang tot het elo-systeem en de uitvoering of toepassing van een wet. Leerverhalen.nl maakt gebruik van Moodle, opensourcesoftware voor elektronische leeromgevingen. Het gebruik van cookies door Moodle is vastgelegd in de voorwaarden die raadpleegbaar zijn via https://moodle.com/cookies-policy/.

We gebruiken de persoonsgegevens van de deelnemers uitsluitend in het kader van de uitvoering, verzorging en begeleiding van de cursussen. Daarnaast houden wij de studievoortgang en -resultaten van de deelnemers bij, evenals hun feedback. Gegevens met betrekking tot studievoortgang- en resultaten, activiteiten binnen de cursus en feedback worden gebruikt voor het verbeteren van de cursussen.

Als wij je persoonsgegevens voor andere doeleinden gebruiken dan in deze privacyverklaring of in de specifieke informatie bij een procedure of formulier staat, dan informeren wij je hier vooraf over en vragen indien van toepassing je toestemming. Ook als er wijzigingen zijn rond het gebruik van je persoonsgegevens informeren we je hierover.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

– Naw-gegevens: naam, voornamen, voorletters, titulatuur, adres, postcode, plaats.
– Leeftijdsgegevens: leeftijd en geboortedatum;
– Contactgegevens: telefoonnummer(s) en emailadres(sen);
– Andere gegevens waarvan de verwerking wordt vereist of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een wet.

Op basis van welke grondslag verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij mogen je persoonsgegevens alleen verwerken als wij daarvoor een grondslag hebben. Voor de deelnemers is de grondslag voor bovenstaande doeleinden veelal te herleiden naar de overeenkomst die wij met hen gesloten hebben. Daarnaast zijn wij soms wettelijk verplicht bepaalde persoonsgegevens van jou te verwerken en zelfs te verstrekken aan een externe partij als het Schoolleidersregister. Het komt ook voor dat wij jouw persoonsgegevens verwerken voor de gerechtvaardigde belangen van leerverhalen.nl. In deze situaties is het verwerken van jouw persoonsgegevens noodzakelijk voor onze interne processen. Ten slotte kunnen wij jou ook om toestemming vragen voor doeleinden die niet onder bovengenoemde grondslagen vallen.

 Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens bewaren we zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we ze verzameld hebben. In het algemeen verwijderen wij de persoonsgegevens nadat de overeenkomst is beëindigd.

 Veiligheid van je gegevens

Wij doen er alles aan om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. De systemen waarin je gegevens worden bewaard zijn allemaal beveiligd met een wachtwoord of door middel van 2-factor authenticatie.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt diverse rechten ten aanzien van je persoonsgegevens, zoals het recht op inzage, correctie, bezwaar en verwijdering. Een volledig overzicht van jouw rechten staat op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Wil je van een van je rechten gebruik maken, neem dan contact op via het contactformulier op www.leerverhalen.nl.